เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

แบบทดสอบ

คำชี้แจง    1. นักเรียนสามารถเลือกทำแบบทดสอบโดยการคลิกเลือกข้อคำถาม 1 - 30 ด้านล่างนี้

                    2. ให้นักเรียนคลิก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา