เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมรายวิชา ค 32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

แบบทดสอบ

1. หมายถึงข้อใด

ก.    ครั้ง

ข.     ครั้ง

ค.    ครั้ง

ง.       ครั้ง

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครูยุพิน อินทรโยธา